Hållbarhet

Så bidrar vi till att göra skillnad.

Det är med insikten om att alla företag, stora som små, kan bidra till ett mer hållbart samhälle vi har intensifierat vårt arbete. I grunden vilar allt på FN:s globala mål om att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Målen är en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.

”För oss är hållbarhet att sträva efter att producera produktmärkning med bästa möjliga material och innehåll och med bästa möjliga teknik. Oavsett om det är nytt eller återvunnet material.”

Vi fokuserar på sex prioriterade områden.

Av FN:s sjutton globala mål har vi valt att fokusera på sex områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad.

God hälsa och välbefinnande
En grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Jämställdhet
Att män och kvinnor är jämställda är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det handlar bland annat om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bra arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och stoppa slaveri, människohandel och barnarbete.

Hållbar konsumtion och produktion
Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Det innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar.

Bekämpa klimatförändringarna
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra förpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Förändringar som också ger stora möjligheter att främja välstånd över hela världen.

Hav och marina resurser
Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt havet. Nu behöver haven oss.

Vår hållbarhetsresa.

Det finns oändligt mycket vi kan göra. Ibland kan det till och med kanske kännas ogreppbart, nästan lite övermäktigt. För att få struktur i vårt arbete och för att uppfylla våra ambitioner har vi därför brutit ned uppgiften i mindre beståndsdelar. Vi kallar det Vår hållbarhetsresa. Poängen med den är att vi aldrig kommer att komma hela vägen fram. Det vet vi redan nu, för när vi nått något av våra mål kommer vi att sätta nya. De delar vi har valt att lägga mest fokus på just nu är områden som ligger närmast vårt affärsområde. Dessa är transporter, kemikalieanvändning, avfall och återvinning, energiförbrukning, certifieringar och samarbete samt socialt ansvarstagande. Nedan kan du läsa mer om vart och ett, vad vi står idag och vilka mål vi har.

Egen modell för kemisk hantering.

Vi har under åren utvecklat en modell för hur vi hanterar den kemiska processen. Ett komplext arbete som säkerställer högsta kvalitet i alla led och att alla lagar och regler efterföljs. För att underlätta för såväl oss själva men kanske framför allt för våra partners har vi utvecklat ett webbaserat verktyg. Det hjälper våra partners att göra en relevant riskbedömning i ett tidigt skede för att kunna fullfölja det som måste göras. Se filmen som beskriver hur vi hanterar kemikaliekontroll och processer på ett enkelt sätt.

Certifieringar som skapar trygghet.

Vi följer de standarder och lagar som gäller för olika marknader världen över. Det är en trygghet, dels för oss själva, men också för våra kunder. Samtidigt presenteras ständigt nya riktlinjer och förhållningssätt. Ej tillåtna kemikalier måste ersättas, ibland från en dag till en annan. Ett viktigt arbete som ständigt måste göras - och vi gör det. Här är exempel på några av de lagar och certifieringar vi följer, det finns fler beroende på var i världen vi geografiskt befinner oss.

En levande miljöhandbok.

Som en del i vårt hållbarhetsarbete utvecklar vi vår egen miljöhandbok. Ett omfattande dokument som är levande och som ständigt uppdateras. I boken beskrivs bland annat vår miljöpolicy och våra miljömål. För att inget ska trilla mellan stolarna finns det också specificerat vilka roller och individer som bär ansvaret för att det vi utlovar blir verklighet.